Räcker ditt assistansbeslut till för att du ska leva det liv du önskar?

LSS står för Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrande. LSS är en rättighetslag som garanterar att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder får goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver för att underlätta vardagen.

Lagen ger de personer som behöver personlig assistans möjlighet att påverka vilken service de får. Målet är att dessa personer ska ha lika bra levnadsförutsättningar som andra.

En begäran om stöd och service från en person som kan vara berättigad till stöd ska i första hand prövas enligt LSS eftersom stöd enligt LSS är mest fördelaktigt för personen i fråga.

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och service utöver det stöd som kan erhållas genom annan lagstiftning.

LSS gäller för:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Har du ett funktionshinder men ingen hjälp?
Kontakta oss gärna så svarar vi på dina frågor rörande personlig assistans, hjälper dig med tips och råd, eller diskuterar din nuvarande situation och hur den kan förbättras.